ෆයිබර් ගස

 • ගෘහ මංගල සැරසිලි තෑග්ගක් ෆයිබර් ගස

  ගෘහ මංගල සැරසිලි තෑග්ගක් ෆයිබර් ගස

  1. සැබෑ ගස මෙන් පෙනෙන ඉහළ අනුකරණය, ඝනත්වය වැඩි කිරීම සඳහා වැඩි කොළ

  2. ඔබේ කාලය හා ශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීම - විශේෂ සැලකිල්ලක් සහ ජලය දැමීම අවශ්ය නොවේ.

  3. මාලා අයිතම සඳහා ගිනි ආරක්ෂණ විලාසයක් ඇත. සැරසිලි සහ LED ආලෝකය ආදිය

  3. විකල්ප සඳහා විවිධ වර්ණ, නමුත් මිල නැවත පරීක්ෂා කිරීමට අවශ්ය විය

  4. ටැග් සහ EAN සමඟ අභිරුචි කළ ඇණවුම් පිළිගනු ලැබේ

  5. සාමාන්‍ය දුඹුරු පෙට්ටි ඇසුරුම් මත පදනම් වූ මිල